Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1762/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy we Włocławku z 2016-11-04

Sygn. akt I C 1762/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Orlik - Seligowska

Sędziowie

Ławnicy

Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Rydzik

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016 r. we Włocławku

na rozprawie sprawy

z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G.

przeciwko W. B.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  obciąża powoda kosztami procesu.

UZASADNIENIE

Powód B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
z siedzibą w G. w dniu 31 grudnia 2015 roku wniósł pozew do Sądu Rejonowego w Jaśle przeciwko W. B. o zapłatę kwoty 160,54 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Powód wnosił również o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazywał, iż w dniu 22 maja 2003 roku pozwany zawarł z (...) Bankiem S.A. umowę kredytu ratalnego numer (...). Wobec braku spłaty zadłużenia wierzytelność wynikająca z wyżej wskazanej umowy została sprzedana na rzecz powoda na mocy umowy sprzedaży wierzytelności zawartej z (...) Bankiem S.A.
w dniu 31 maja 2011 roku. Wysokość zadłużenia pozwanego wynosi 160,54 zł tytułem odsetek umownych naliczanych przez bank w wysokości zgodnej z treścią zawartej
z pozwanym umowy kredytu ratalnego w okresie od dnia jej zawarcia do dnia sprzedaży wierzytelności na rzecz powoda. Powód wzywał pozwanego do zapłaty wyżej wskazanej kwoty, jednak pozwany nie wywiązał się ze swojego zobowiązania.

Sąd Rejonowy w Jaśle postanowieniem z dnia 28 stycznia 2016 roku stwierdził są niewłaściwość i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Rejonowemu we Włocławku.

Sąd Rejonowy we Włocławku w dniu 11 maja 2016 roku wydał nakaz zapłaty
w postępowaniu upominawczym zgodnie z żądaniem pozwu. W przepisanym terminie pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty.

Pozwany W. B. zaskarżył nakaz zapłaty w całości wskazując, iż żądana kwota została już spłacona w całości firmie windykacyjnej (...) 1 Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu.

Powód B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
z siedzibą w G. w piśmie procesowym z dnia 5 sierpnia 2016 roku odniósł się do sprzeciwy złożonego przez pozwanego. Wskazał, iż na rachunek banku wpłynęło łącznie 20 wpłat w celu spłaty zobowiązania jednakże wpłaty te zostały dokonane z uchybieniem §7 umowy kredytu. Wpłaty te dorowadziły do całkowitej spłaty kapitału kredytu, jednak z uwagi na opóźnienia w dokonywaniu wpłat, do spłaty pozostała należność z tytułu odsetek karnych banku i kosztów prowadzonych działań windykacyjnych, do dochodzenia której powód jest uprawniony zgodnie z postanowieniami umowy podpisanej przez pozwanego.

Na rozprawie w dniu 4 listopada 2016 roku pozwany W. B. wniósł
o oddalenie powództwa. Wskazał ponadto iż do chwili stawienia się na rozprawę uważał,
iż sprawa dotyczy pożyczki z banku (...). Pozwany przyznał, iż zawierał okazaną umowę z (...) Bankiem i oświadczył, że ze spłatą raty spóźnił się wprawdzie raz lub dwa, ale kolejne raty uiścił za jednym razem i kredyt został przez niego spłacony w całości. Pozwany W. B. podniósł zarzut przedawnienia wskazując, iż termin wymagalności roszczenia dawno miną. Ponadto oświadczył, iż jest to pierwsza sprawa sądowa odnośnie tego zobowiązania i nigdy nie było prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwany W. B. w dniu 22 maja 2003 roku zawarł umowę kredytu na zakup towaru nr (...) z (...) Bankiem S.A. z siedzibą w W.. Kredytobiorca zobowiązał się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w równych 24 miesięcznych ratach
w kwocie 266,07 zł, z czego pierwsza płatna do dnia 22 czerwca 2003 roku, a pozostałe płatne do 22 dnia każdego kolejnego miesiąca. Ostateczny termin spłaty kredytu został ustalony na 22 maja 2005 roku.

okoliczność bezsporna, nadto dowód: umowa kredytu nr (...), karta 11-12; harmonogram spłat do umowy kredytu nr (...), k. 105-105 verte.

Na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 26 kwietnia 2011 roku pomiędzy B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym
z siedzibą w G. a (...) Bankiem S.A. z siedzibą w W., B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w G. nabył wierzytelność wobec W. B. opiewającą na kwotę 160,54 zł.

dowód: wyciąg z umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 26 kwietnia 2011 roku,
k. 13-14.

Pismem z dnia 15 lipca 2011 roku B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny z siedziba w G. wezwał W. B. do spłaty zobowiązania
w kwocie 160,54 zł w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.

dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 15 lipca 2011 roku, k. 66.

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o przedłożony przez strony materiał dowodowy w postaci dokumentów. Zgromadzone w sprawie dokumenty zostały uznane
za wiarygodne. Pozwany w trakcie postępowania nie kwestionowały ich autentyczności i nie wnosił zastrzeżeń co do przedłożonych dokumentów, a również Sąd nie znalazł podstaw do kwestionowania ich wiarygodności.

Pozwany W. B. przyznał, iż zawarł z (...) Bankiem S.A. umowę kredytu na zakup towaru nr (...) z dnia 22 maja 2003 roku. Przyznał również, iż raz czy dwa dokonał spłaty rat kredytu po upływie wyznaczonego terminu, jednak wskazał, iż następne raty spłacił jednorazowo, a całe zobowiązanie z tytułu kredytu zostało spłacone.

Sąd uznał, iż pozwany W. B. skutecznie podniósł zarzut przedawnienia roszczenia i tym samym powództwo podlegało oddaleniu w całości. Przedawnienie zostało uregulowane w art. 118 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata. Trzyletni ogólny termin przedawnienia odnosi się do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kodeks cywilny nie definiuje tego pojęcia, pozostawiając tę kwestię orzecznictwu i nauce prawa cywilnego. Pojęcie działalności gospodarczej występuje na płaszczyźnie innych aktów normatywnych, w tym również na gruncie prawa publicznego. Banki niewątpliwie prowadzą działalność gospodarczą dokonując czynności określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe tj. m.in. udzielając kredytów. Tym samym roszczenia wynikające z zawartych z bankiem umów kredytowych przedawniają się, zgodnie z art. 118 k.c., po 3 latach. Zgodnie z art. 120 k.c. bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

W niniejszej sprawie nie budziło wątpliwości, iż roszczenie powoda wynikające
z umowy kredytu na zakup towarów nr (...) z dnia 22 maja 2003 roku, jako roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ulega przedawnieniu po upływie lat 3. Okres upływu terminu przedawnienia należy liczyć od dnia wymagalności roszczenia tj.
od dnia 23 maja 2005 roku. Z brzmienia zawartej przez pozwanego z bankiem umowy wynika bowiem, że ostateczny termin spłaty kredytu upływał w dniu 22 maja 2005 roku, a więc całe roszczenie z tytułu umowy stało się wymagalne w dniu 23 maja 2005 roku. Z uwagi
na trzyletni okres terminu przedawnienia, roszczenie z tytułu umowy kredytu na zakup towarów nr (...) z dnia 22 maja 2003 roku uległo przedawnieniu w dniu 24 maja 2008 roku, a powództwo podlegało oddaleniu.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z art. 98 §1 k.p.c., który stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Z uwagi na fakt, że powództwo B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
w G. zostało oddalone w całości, powód jest stroną przegrywającą sprawę
i został obciążony kosztami procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Juchacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy we Włocławku
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Orlik-Seligowska
Data wytworzenia informacji: